Arabism and Islam         History and geography         Ancient geography, Arab travelers    | 300
1

مكان في العالم الشيلي بعيون مغربية

إعداد وتنسيق أحمد أيت بلعيد

كوكيمبو : مركز محمد السادس لحوار الحضارات، 2015

Monograph

Printed  

2

A History of Arab-Islamic Geography : 9th-16th century

Sayyid Maqbul Ahmad, Foreword by Muḥammad ‛Adnān al-Bakhit

Amman : Al-Bayt University, 1416 (1995)

Monograph

Printed  

3

A lonely wayfarer's guide to pilgrimage : ʿAlī ibn Abī Bakr al-Harawī's "Kitāb al-ishārāt ilā maʿrifat al-ziyārāt"

Translated with an introduction by Josef W. Meri

Princeton : The Darwin Press ; 2004

Early work

Printed  

Other publications of the same work

4

A study of the Arabic texts containing material on South-East Asia

by G. R. Tibbetts

London ; Leiden : Brill, 1979

Monograph

Printed  

5

A través del Islam

Ibn Baṭṭūṭa, introdución, traducción y notas de Serafín Fanjul y Federico Arbós

Madrid : Alinza editorial, 1987

Early work

Printed  

Other publications of the same work

6

Abrégé du Livre des pays

Ibn al-Faqīh al-Hamadānī, traduit de l'arabe par Henri Massé

Damas : Institut français de Damas, 1973

Early work

Printed  

Other publications of the same work

7

The adventures of Ibn Battuta : a Muslim traveler of the fourteenth century

Ross E. Dunn

Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2012

Monograph

Printed  

8

L'Afrique dans le "Uns al-muhağ wa-rawḍ al-furağ" d'al-Idrīsī

[Édition, traduction et commentaire par] Jean-Charles Ducène, préface de Jacques Thiry

Leuven : Peeters ; 2010

Monograph

Printed  

9

Aḥsan at-taqāsīm fī ma‛rifat al-aqālīm

Al-Muqaddasī, traduction partielle annotée par André Miquel

Damas : Institut Français de Damas, 1963

Early work

Printed  

Other publications of the same work

10

Die alte Landschaft Babylonien nach den Arabischen Geographen

Von Maximilian Streck

Leiden : Brill, 1900

Monograph

Printed  

Other publications of the same work

11

An eleventh-century Egyptian guide to the universe : The Book of curiosities

Edited and translated by Yossef Rapoport and Emilie Savage-Smith

Leiden ; Boston : Brill, 2014

Early work

Printed  

Digital  

Other publications of the same work

12

Arab Seafaring in the Indian Ocean in ancient and early medieval times

By George Fadlo Hourani

Princeton : Princeton University Press, 1951

Monograph

Printed  

13

Les atours précieux

Ibn Rusteh, traduction de Gaston Wiet

Le Caire : Société de géographie d'Egypte, 1955

Monograph

Printed  

Other publications of the same work

14

Autour de la géographie orientale ... et au-delà

Textes rassemblés et édités par L. Denooz et X. Luffin

Leuven : Peeters, 2006

Monograph

Printed  

15

Baghdad during the Abbasid caliphate from contemporary Arabic and Persian sources

by G. Le Strange

London : Oxford University Press, 1924

Monograph

Printed  

16

Bibliotheca Geographorum Arabicorum pars octava : Kitâb at-tanbîh wa'l-ischrâf

Auctore al-Masûdî, edidit M. J. de Goeje

Leiden : E. J. Brill, 1967

Early work

Printed  

Other publications of the same work

17

Cartographie historique du golfe Persique : Actes du Colloque organisé les 21 et 22 avril 2004 à Téhéran par l'EPHE, l'Université de Téhéran et le Centre de Documentation et de Recherche d'Iran

Réunis par Mahmoud Taleghani, Dejanirah Silva Couto et Jean-Louis Bacqué-Grammont

Téhéran : Institut français de recherche en Iran, 2006

Monograph

Printed  

18

Cartography between Christian Europe and the Arabic-Islamic World, 1100-1500 : divergent traditions

edited by Alfred Hiatt

Leiden ; Boston : Brill, 2021

Monograph

Printed  

19

Comment l'islam a découvert l'Europe

Bernard Lewis, traduit de l'anglais par Annick Pélissier ; postface de Maxime Rodinson

Paris : Éditions La Découverte, 1984

Monograph

Printed  

20

Comment l'islam a découvert l'Europe

Bernard Lewis, traduit de l'anglais par Annick Pélissier ; postface de Maxime Rodinson

Paris : Édition Gallimard, 1990

Monograph

Printed  

21

Configuration de la terre

Ibn Hauqal, introduction et traduction, avec index par J. H. Kramers et G. Wiet

Beyrouth : Commission internationale pour la Traduction des Chefs-d'Œuvre ; Paris : G. P. Maisonneuve : Éditions Larose, 1964−1965

Early work

Printed  

Other publications of the same work

22

De Grenade à Bagdad. La relation de voyage d'Abû Hâmid al-Gharnâtî (1080-1168) ou "Al-muʿrib ʿan baʿd ʿajâʼib al-Magrib" : exposition claire de quelques merveilles de l'Occident

Traduction annotée de Jean-Charles Ducène

Paris ; Budapest ; Kinshasa : L'Harmattan, 2006

Monograph

Printed  

23

Description de l'Afrique

Par un géographe arabe anonyme du sixième siècle de l'Hégire, texte arabe, publié pour la première fois par Alfred de Kremer

[Beyrouth] : [Dar Sader], 2014?

Early work

Printed  

Other publications of the same work

24

Description de l'Afrique et de l'Espagne

Par Edrîsî, texte arabe avec une traduction, des notes et un glossaire par R. Dozy et M. J. de Goeje

Leyde : Brill, 1866

Early work

Printed  

Other publications of the same work

25

Description de l'Afrique et de l'Espagne

Par Edrîsî, texte arabe publié pour la première fois d'après les paris et d'oxford avec des notes et un glossaire par R. Dozy et M. J. de Goeje

[s.l.] : [s.n.] ; 2014?

Early work

Printed  

Other publications of the same work

26

La description de Damas d'Ibn ‛Asākir

Nikita Elisséeff

Damas : Institut français de Damas, 1959

Monograph

Printed  

27

Description du Maghreb et de l'Europe au IIIᵉ=IXᵉ siècle : Extraits du « Kitâb al-masâlik wa’l-mamâlik », du « Kitâb al-buldân » et du « Kitâb al-a‛lâq an-nafîsa »

Ibn Khurradâdhbih, Ibn al-Faqîh al-Hamadhânî et Ibn Rustih, Texte arabe et traduction française avec un avant-propos, des notes et deux index par Hadj-Sadok Mahammed

Alger : Éditions Carbonel, 1949 ; Alger : La Typo-litho & J. Carbonel, 1949

Monograph

Printed  

28

Deux récits de voyage inédits en Afrique du Nord au XVe siècle : Abdalbāsiṭ b. Halīl et Adorne

Robert Brunschvig

Paris : Editions Larose, 1936

Monograph

Printed  

Other publications of the same work

29

Die alte geographie Arabiens als grundlage der entwicklungsgeschichte des semitismus

Von A. Sprenger

Amsterdam : Meridian Publishing Co, 1946

Monograph

Printed  

30

Die Reise des ʿAbd al-Ġanī an-Nābulusī durch den Libanon

Herausgegeben vund eingeleitet von Heribert Busse

Beirut : Orient-Institut (OIB) ; Würzburg : Ergon Verlag, 2003

Early work

Printed  

Other publications of the same work

31

Du nouveau sur Idrīsī : Europe septentrionale et circumbaltique, Europe orientale et, d’après quelques manuscrits, centrale jusqu’à la Péninsule balkanique au sud

éditition critique, traduction, études par O. J. Tuulio

Helsinki : Imprimerie de la Société de Littérature finnoise, 1936

Monograph

Printed  

32

L'Europe et les géographes arabes du Moyen âge, IXe-XVe siècle : la grande terre et ses peuples : conceptualisation d'un espace ethnique et politique

Jean-Charles Ducène

Paris : CNRS éditions, [2018]

Monograph

Printed  

33

Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Âge

Par R. Blachère

Paris : Paul Geuthner, 1932 (Beyrouth : Imprimerie Catholique)

Monograph

Printed  

34

Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Âge

Par Régis Blachère et Henri Darmaun

Paris : Librairie Klincksieck, 1957

Monograph

Printed  

35

The geographical Part of the "Nuzhat al-Qulūb"

Composed by Ḥamd-Allāh Mustawfī of Qazwīn, translated by G. Le Strange

Leiden : Brill ; Londres : Luzac and Co., 1919

Early work

Printed  

Other publications of the same work

36

Golden Roads : Migration, Pilgrimage and Travel in mediaeval and modern Islam

Edited by Ian Richard Netton

Richmond : Curzon Press, 1993

Monograph

Printed  

37

Ḥudūd al-‛ālam

translated and explained by V. Minorsky, with the Preface by V. V. Barthold

Oxford : Oxford University Press ; Londres : Luzac and Co., 1937

Monograph

Printed  

38

Ibn Battuta

L. P. Harvey

London : I. B. Tauris ; 2007

Monograph

Printed  

39

Ibn Battuta in black Africa

Said Hamdun and Noel King

London : Rex Collings, 1975

Monograph

Printed  

40

Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai

Ibn Battúta, Válogatta Boga István. Fordította Boga István és Prileszky Csilla. Lektorálta, a bevezetést és a jegyzeteket írta, a fordítást az eredevitel egybevetette Germanus Gyula

Budapest : Gondolat, 1964

Early work

Printed  

Other publications of the same work

41

Die Indiengeschichte des Rašīd ad-Dīn : Einleitung, vollständige Übersetzung, Kommentar und 80 Texttafeln

Karl Jahn

Vienne : Der österreichischen Akademie der Wissenschaften, [1980]. — Vienne : Der österreichischen Akademie der Wissenschaften, [1980]

Monograph

Printed  

42

Islam et voyage au Moyen Âge : histoire et anthropologie d'une pratique lettrée

Houari Touati

Paris : Éditions du Seuil, 2000

Monograph

Printed  

43

Kitab-i Bahriye

Pîrî Reis, [ed. Ertuǧrul Zekâi Ökte]

Istanbul : The historical Research Foundation ; 1988

Early work

Printed  

Other publications of the same work

44

The Lands of the eastern Caliphate : Mesopotamia, Persia and central Asia from the moslem Conquest to the time of Timur

G. Le Strange

London : Frank Cass and Co., 1966

Monograph

Printed  

45

The Lands of the eastern Caliphate : Mesopotamia, Persia and central Asia from the Moslem Conquest to the time of Timur

By G. Le Strange

Cambridge (UK) : The University Press, 1930

Monograph

Printed  

Other publications of the same work

46

Lexicon geographicum, qui titulus est مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : e duobus codicibus mss

صفي الدين أبو الفضايل عبد المؤمن بن عبد الحق (739هـ), Nunc primum arabice edidit T. G. J. Juynboll

Leiden : Brill ; 1852‒1864

Early work

Printed  

47

Livre des merveilles de l'Inde

Par Bozorg fils de Chahriyâr de Râmhormoz, texte arabe publié d'après le manuscrit de M. Schefer ; collationné sur le manuscrit de Constantinople par P. A. Van der Lith ; traduction française par L. Marcel Devic

Leyde : Brill, 1883−1886

Early work

Printed  

48

Al-Muʿrib ʿan baʿḍ ʿaŷā'ib al-Magrib

Abū Ḥāmid al-Garnāṭī (m.565/1169), Introducción, edición y traducción por Ingrid Bejarano

Madrid : Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC) : Instituto de cooperacíon con el mundo árabe, 1991

Early work

Printed  

49

Muslim travellers: pilgrimage, migration, and the religious imagination

edited by Dale F. Eickelman and James Piscatori

Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1990

Monograph

Printed  

50

Nukhbat ad dahr fî 'adschâ'Ib al barr wal bahr : Cosmographie

Ed-Dimichqui, publ. par A. Mehren

Leipzig : Otto Harrassowitz ; 1923

Early work

Printed  

Other publications of the same work

Resource type      
Language      
Creator | 214      
Editor | 199      
Translator | 47      
Publisher | 195